امنیت و نگهبانی چیست تعریف امنیت و نگهبانی؟ امنیت یعنی رهایی از ترس و استرس و بودن آرامش در روح و روان انسان

و اینها در ساختمان به عهده شرکت نگهبانی در اصفهان هستش.